Training Ontwikkeladvies 45Plussers voor Leidinggevenden (gratis)

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Binnen de regeling is het in 2019 mogelijk gesubsidieerd een Training Ontwikkeladvies voor Leidinggevenden te volgen. Onder een leidinggevende wordt verstaan een persoon die binnen een arbeidsorganisatie functionerings- of personeelsgesprekken voert met werknemers of ambtenaren behorend tot bovengenoemde werkenden. 

Voor deze trainingen bestaan er twee varianten: een training aan een individuele leidinggevende (3 uur), of een groepstraining van minimaal 3 en maximaal 9 leidinggevenden die groepsgewijs de training volgen (3 uur). 

De regeling Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers loopt van 5 december 2017 tot uiterlijk 10 januari 2020 17:00 uur. In deze periode kan, zolang het subsidieplafond nog niet bereikt is (prognose eind nov 2019), een gesubsidieerde training door ons verzorgd worden. 

Vraag de training aan!

amy-hirschi-1416711-unsplash


Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Het eigenbelang van de leidinggevende en zijn organisatie bij het ondersteunen van de werknemer in zijn deelname aan een ontwikkeladviestraject.

- De bedoeling en vorm van een ontwikkeladviestraject voor werkenden.

- Welke mogelijkheden er voor de werkenden zijn voor een vervolgtraject zoals het uitvoeren van een ontwikkelplan.

- De manier waarop een leidinggevende een werkende hierbij kan begeleiden, informeren en faciliteren.

- Algemene belemmeringen die werkenden kunnen hebben of ervaren en hoe je hiermee als leidinggevende kunt omgaan.

- Welke belemmeringen en projecties een leidinggevende kan hebben die een eventueel vervolg traject in de weg kunnen zitten en leren hoe hier als leidinggevende mee om te gaan.

- De ontwikkelingen binnen de branche en de arbeidsmarkt, zodat de leidinggevende de werkende hierover kan informeren.

- Gesprekstechnieken en vaardigheden om een werkende te kunnen begeleiden in het zetten van vervolgstappen na een ontwikkeladviestraject.

Download de Brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In onze training ligt de nadruk op ervaren belemmeringen voor 45plussers en op gesprekstechnieken. We hanteren daarbij de meest recente wetenschappelijke inzichten over duurzame inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding.

Geïnteresseerd?

Voorafgaande aan de training bieden we een intake om het vigerende HR-beleid van de organisatie in de training te kunnen incorporeren. 

Wij regelen de subsidie aanvraag en alle daarmee gemoeide administratieve verplichtingen. Wij voldoen aan de eisen die voor dit traject aan loopbaanadviseurs zijn gesteld.

Neem contact op, dan gaan we samen na wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.


+31(0)654604120                                info@zinstance.com                                        © Zinstance 2019